Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Rejestr pozwoleń na budowę Horyniec-Zdrój, wydane pozwolenia na budowę w Horyńcu-Zdroju

Sprawdź jakie nowe inwestycje budowlane będą realizowane w Horyńcu-Zdroju

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Horyniec-Zdrój.

Mapa pozwoleń na budowę w Horyńcu-Zdroju
Mapa z pozoleniami budowy w Horyńcu-Zdroju

Wykaz pozwoleń na budowę dla gminy Horyniec-Zdrój

Wyświetl jako
strona 1 / 35

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częścią zewnętrzną doziemną


ABR.6740.3.8.2024

wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej

Decyzja pozytywna

Nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych wraz z termomodernizacją


ABR.6740.3.6.2024

nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z częścią zewnętrzną prowadzoną ziemią dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego


ABR.6740.3.5.2024

wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej

Decyzja pozytywna

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym


ABR.6740.3.3.2024

wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej

Decyzja pozytywna

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 RC


ABR.6743.10.9.2024

Brak sprzeciwu

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częścią zewnętrzną doziemną,


ABR.6740.3.2.2024

wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej

Decyzja pozytywna

Rozbudowa i przbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


ABR.6740.3.1.2024

rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej YAKXS 4x120 z przyłączem kablowym YAKXS 4x35


ABR.6743.10.92.2023

Brak sprzeciwu

Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej YAKXS 4x120 z przyłączem kablowym YAKXS 4x35


ABR.6743.10.91.2023

Brak sprzeciwu

Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku kontenerowym wraz z częścią zewnętrzną doziemną,


ABR.6740.3.33.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Zmiana pozwolenia na budowę nr 90/2022 z dnia 02.03.2022 r., znak sprawy: ABR.6740.3.5.2022, obejmującego budowę Budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wod.-kan., dz. nr 2045/5, obręb Horyniec-Zdrój


ABR.6740.3.32.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym


ABR.6740.3.31.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,


ABR.6740.3.29.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym


ABR.6740.3.30.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa linii kablowej SN 15 kV, ustawienie słupa nr 3a wirowanego w linii napowietrznej 15 kV, wymiana słupa nr 50 na wirowany linii napowietrznej 15 kV oraz demontaż słupa nr 1 i 50 w linii linii napowietrznej 15 kV ,


ABR.6743.10.87.2023

Brak sprzeciwu

Budowa kotłowni kontenerowej,


ABR.6740.3.28.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa sieci gazowej dn 90 wraz z przyłączem gazowym do zespołu redykcyjno-pomiarowego


ABR.6740.3.27.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą


ABR.6740.3.26.2023

budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

Decyzja pozytywna

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego


ABR.6743.10.84.2023

Brak sprzeciwu

Budowa instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym


ABR.6743.10.82.2023

Brak sprzeciwu

strona 1 / 35

Statystyki wydanych pozwoleń na budowę w gminie Horyniec-Zdrój

Liczba pozwoleń na budowę w gminie Horyniec-Zdrój z podziałem na kategorie obiektów w 2023 roku.

 • Kod Kategoria Ilość
 • Ibudynki mieszkalne – jednorodzinne16
 • IIIdomy letniskowe, budynki gospodarcze, takie jak garaże3
 • IXbudynki kultury, budynki ogrodów zoologicznych1
 • Vobiekty sportu i rekreacji1
 • VIIIniektóre budowle hydrotechniczne piętrzące6
 • XIbudynki służby zdrowia1
 • XIVbudynki zakwaterowania turystycznego1
 • XXVIsieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi10
 • XXVIIbudowle hydrotechniczne piętrzące1
Zestawienie statystyk pozwoleń na budowę w gminie Horyniec-Zdrój
Statystyki pozwoleń na budowę w gminie Horyniec-Zdrój

Kto wydaje pozwolenia na budowę w Horyńcu-Zdroju?

Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę w gminie Horyniec-Zdrój najczęściej wydaje starostowo powiatowe.

W przypadku obiektów wymienionych poniżej wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy;
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydaje pozwolenia na budowę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Do czego przydadzą Ci się informacje z rejestru pozwoleń na budowę w gminie Horyniec-Zdrój

Informacje o pozwoleniach na budowę w gminie Horyniec-Zdrój mogą być dla Ciebie przydatne w kilku kontekstach, zależnie od Twoich potrzeb i zainteresowań:

 • Kupno nieruchomości: Jeśli planujesz zakup nieruchomości, informacje o wydanych pozwoleniach na budowę w okolicy mogą pomóc Ci ocenić przyszły rozwój danej lokalizacji, w tym planowane inwestycje mieszkaniowe, komercyjne czy infrastrukturalne, co może wpłynąć na wartość nieruchomości.
 • Planowanie budowy lub rozbudowy: Jeśli zamierzasz budować dom, rozbudować istniejący budynek lub prowadzić inne prace budowlane, zrozumienie procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz znajomość przepisów i wymagań lokalnych urzędów może być nieocenione. Możesz również zasięgnąć informacji o tym, jakie projekty zostały już zatwierdzone w Twojej okolicy, co może dostarczyć inspiracji lub informacji o konkurencyjnych projektach.
 • Inwestycje i rozwój: Jeśli jesteś inwestorem lub przedsiębiorcą, znajomość wydanych pozwoleń na budowę może pomóc w identyfikacji nowych możliwości inwestycyjnych, zrozumieniu trendów rynkowych oraz ocenie atrakcyjności inwestycyjnej różnych lokalizacji.
 • Ochrona własnych interesów: Jako właściciel nieruchomości, informacje o wydanych pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy mogą być ważne, aby monitorować planowane projekty, które mogą wpłynąć na Twoją nieruchomość lub jakość życia. Możesz być zainteresowany śledzeniem, jakie nowe budynki lub infrastruktura są planowane w pobliżu, aby ewentualnie zgłaszać uwagi lub sprzeciwy.
 • Planowanie urbanistyczne i rozwój społeczny: Jako członek społeczności lokalnej, możesz być zainteresowany tym, jak Twój region się rozwija. Informacje o nowych projektach budowlanych mogą pomóc zrozumieć kierunek rozwoju urbanistycznego i jego potencjalny wpływ na środowisko, transport, usługi publiczne oraz ogólną jakość życia.
 • Świadomość i edukacja: Nawet jeśli nie masz bezpośrednich planów związanych z budownictwem, posiadanie wiedzy na temat lokalnych procedur, przepisów i trendów budowlanych może być cenne dla osobistego rozwoju i świadomości obywatelskiej.

Jak pobrać Raport o terenie?

Jak pobrać Raport o terenie z informacjami o wydanych pozwoleniach w Twoim sąsiedztwie? W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie.

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kluczowy zasób informacji o projektach budowlanych w Horyńcu-Zdroju dla różnych sektorów

Informacje o wydanych pozwoleniach na budowę są potrzebne i przydatne dla wielu różnych grup i w różnych celach. Oto kilka z nich:

 • Władze lokalne i administracja publiczna: Organy te wykorzystują dane o pozwoleniach na budowę do monitorowania rozwoju urbanistycznego, planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą oraz zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i planami zagospodarowania.
 • Inwestorzy i deweloperzy: Pozwolenia na budowę dostarczają istotnych informacji na temat nowych projektów budowlanych, co pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, planowaniu strategicznym oraz analizie rynku nieruchomości.
 • Firmy budowlane: Informacje te są kluczowe dla firm budowlanych przy planowaniu przyszłych kontraktów, alokacji zasobów i sprzętu, a także przy szukaniu potencjalnych klientów i partnerów biznesowych.
 • Agencje nieruchomości: Informacje te pomagają agencjom nieruchomości śledzić nowe inwestycje, oceniać trendy rynkowe i doradzać klientom w zakresie zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 • Banki i instytucje finansowe: Pozwolenia na budowę są istotne dla banków i innych instytucji finansowych, które udzielają kredytów hipotecznych oraz finansowania dla projektów budowlanych. Dane te pomagają w ocenie ryzyka kredytowego i wartości zabezpieczenia.
 • Mieszkańcy i lokalna społeczność: Dla mieszkańców informacje o nowych pozwoleniach na budowę mogą mieć znaczenie w kontekście planowanych zmian w ich okolicy, wpływu na infrastrukturę, ruch drogowy, środowisko oraz ogólną jakość życia.
 • Analitycy rynku i badacze: Dane te są cenne dla analityków rynku, badaczy oraz konsultantów zajmujących się analizą trendów w budownictwie i nieruchomościach, prognozami ekonomicznymi i badaniami nad urbanizacją.
 • Media: Dziennikarze i media mogą wykorzystywać informacje o wydanych pozwoleniach na budowę do tworzenia artykułów i raportów na temat rozwoju miast, inwestycji budowlanych i trendów w branży nieruchomości.

Dostęp do tych informacji pozwala na lepsze zrozumienie procesów urbanizacyjnych, gospodarczych i społecznych, co z kolei wspiera podejmowanie bardziej świadomych decyzji przez różne zainteresowane strony.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

 • 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej - jednak nie więcej niż 539 zł - w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna;
 • 14 zł - w przypadku budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym;
 • 48 zł - w przypadku innego budynku;
 • 20 zł - w przypadku studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków;
 • 112 zł - w przypadku budowli związanych z produkcją rolną;
 • 2143 zł - w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km;
 • 105 zł - w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km;
 • 155 zł - w przypadku innych budowli;
 • 91 zł - w przypadku urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierz pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

Nie płacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji dotyczącej:

 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku)
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Opłaty skarbowej nie płacą też jednostki budżetowe i samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pozwolenie na budowę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek.

Ile będziesz czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Polsce jest regulowany przez prawo budowlane i wynosi maksymalnie 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Ten okres obejmuje:

 • Rozpatrzenie wniosku: Urząd ma czas na przeanalizowanie wniosku, sprawdzenie jego kompletności oraz zgodności z przepisami prawa budowlanego i planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Ewentualne uzupełnienie wniosku: Jeśli wniosek jest niekompletny lub wymaga dodatkowych informacji, urząd wezwie do jego uzupełnienia. W takim przypadku czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do 65-dniowego terminu.
 • Konsultacje i opinie: W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie dodatkowych opinii lub uzgodnień od innych organów, co również może wpłynąć na czas oczekiwania.
 • Decyzja i jej doręczenie: Po rozpatrzeniu wniosku urząd wydaje decyzję administracyjną, którą doręcza wnioskodawcy.

W praktyce, czas oczekiwania może się różnić w zależności od skomplikowania sprawy, kompletności dokumentacji oraz obciążenia urzędu. W niektórych przypadkach procedura może trwać krócej, ale też zdarza się, że proces wydłuża się z powodu konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji lub innych formalności.

Ile czasu jest ważne pozwolenie?

Pozwolenie na budowę jest ważne przez trzy lata od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Oznacza to, że masz trzy lata na rozpoczęcie budowy od momentu, kiedy decyzja jest prawomocna. Jeśli prace budowlane nie rozpoczną się w tym okresie, pozwolenie traci ważność i będziesz musiał wystąpić o nowe pozwolenie.

Ponadto, jeśli przerwa w robotach budowlanych trwa dłużej niż trzy lata, pozwolenie również traci ważność. W takim przypadku, aby kontynuować budowę, trzeba ponownie uzyskać pozwolenie na budowę.

Pamiętaj, że rozpoczęcie robót budowlanych musi być formalnie zgłoszone do właściwego organu nadzoru budowlanego, aby było uznane za faktyczne rozpoczęcie prac.

Kiedy powinieneś załatwić pozwolenie na budowę?

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zatem wniosek złóż odpowiednio wcześniej - szczegóły dotyczące czasu oczekiwania na pozwolenie znajdziesz w rozdziale Ile będziesz czekać na decyzję?

Ważne! Jeśli wykonywasz roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana.

Kto powinien złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa inwestor, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która zamierza przeprowadzić inwestycję budowlaną. Inwestor może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba upoważniona przez inwestora, jednak najczęściej pełnomocnikiem jest:

 • Architekt: który przygotował projekt budowlany.
 • Inżynier budownictwa: odpowiedzialny za techniczne aspekty projektu.
 • Prawnik: zajmujący się formalnościami prawnymi.
 • Inna osoba: której inwestor udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawach urzędowych związanych z pozwoleniem na budowę.

Pełnomocnictwo powinno być udokumentowane pisemnie i złożone wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Pobierz dokumenty

Pobierz wzory dokumentów dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę w gminie Horyniec-Zdrój

W zależności od rodzaju obiektu i jego lokalizacji w gminie Horyniec-Zdrój mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty:

 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków
 • Decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • Pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz warunki utrzymania
 • Decyzja o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej
 • Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – prawo budowlane
 • Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego
 • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Uzasadnienie zarządcy drogi
 • Umowa urbanistyczna
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra
 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
 • Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 • Zgoda Ministra Aktywów Państwowych na budowę gazociągu
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika)

Załatw sprawę online

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o pozwolenie na budowę można również złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.